Definities

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. ’’EKO Incasso’’:
EKO Incasso, gevestigd te Rotterdam aan de Bleiswijkstraat 69;
EKO, gevestigd te Rotterdam aan de Bleiswijkstraat 69.
2. ‘’opdrachtgever’’:
de (rechts)persoon die EKO Incasso verzoekt werkzaamheden te verrichten, ongeacht of de (rechts)persoon dit voor zichzelf of voor een ander verzoekt.
3. ‘’debiteur’’:
de schuldenaar van de opdrachtgever.
4. ‘’geïncasseerd bedrag’’:
het bedrag dat na het verstrekken van de opdracht aan EKO Incasso door of names debiteur wordt voldaan, waarbij het niet van belang is of de betaling aan EKO Incasso, rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde wordt voldaan. Ook betaling in natura en andere in plaats van het bedrag komende prestaties worden las geïncasseerd bedrag aangemerkt.

Toepassing

Artikel 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:
creditmanagement;
debiteurenbeheer;
het incasseren van vorderingen.

Artikel 3
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen.
Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor later aangegane rechtsverhoudingen. Als EKO Incasso één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden tijdens een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan ook geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4
EKO Incasso kan nooit tot acceptatie van incasso- of andere werkzaamheden worden verplicht.
Acceptatie gebeurt altijd schriftelijk en EKO Incasso heeft het recht om opdrachten zonder een opgave van haar redenen te weigeren.

Artikel 5
EKO Incasso behoudt zich het recht voor om wijzigingen te brengen in haar algemene voorwaarden.

Artikel 6
De toepasselijkheid van standaardvoorwaarden, die de opdrachtgever hanteert en op enige wijze naar verwijst, wordt door EKO Incasso uitdrukkelijk afgewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door EKO Incasso zijn aanvaardt.
Bij tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van de algemene voorwaarden met de bepalingen van de opdracht, gelden de algemene voorwaarden van EKO Incasso, tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Incasso

Artikel 7
Als de opdrachtgever EKO Incasso opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever EKO Incasso om in zijn/haar naam alle incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten, die naar het oordeel van EKO Incasso noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
het ontvangen van gelden;
het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur, waaronder het verzenden van de door het ‘’Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’’ voorgeschreven aanzegging;
het starten van een procedure voor een rechterlijke instantie.

Artikel 8
Als voor de opdrachtgever meerdere opdrachten in behandeling zijn door EKO Incasso, dan heeft EKO Incasso het recht om een positief saldo in een dossier aan te merken als voorschot voor (een) ander(e) (toekomstige) dossier(s), tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt over tussentijdse afwikkeling.

Artikel 9
Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan EKO Incasso, rechtstreeks aan de opdrachtgever of aan een derde ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan.
Met betaling wordt gelijk gesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen, en door de opdrachtgever geaccepteerde, tegenprestatie, compensatie van vorderingen of retourneren van geleverde goederen.
Iedere betaling strekt eerst in mindering op de door of namens EKO Incasso gemaakte kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 10
Als er meerdere opdrachtgevers zijn, dan zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichten.
Er zijn ook meerdere opdrachtgevers als de opdracht wordt verstrekt namens een derde, maar geen machtiging wordt overhandigd. De verstrekker geldt dan net als de derde als opdrachtgever.
De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico’s van de opdrachtgever(s).

Artikel 11
Als de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten EKO Incasso om een betalingsregeling of schikking met debiteur treft, van verdere incassobehandeling afziet of EKO Incasso zonder ingebrekestelling niet bericht, is EKO Incasso gerechtigd om over de ter incasso overgedragen vordering incassokosten in rekening te brengen alsof de vordering volledig is geïncasseerd.

Artikel 12
Als door de opdrachtgever, ongeacht of deze tussenpersoon is, een incasso-opdracht wordt gegeven zonder specifieke opdrachten en/of aanwijzingen, is EKO Incasso vrij om derden, zoals een andere gerechtsdeurwaarder, een advocaat, een notaris of een informatieleverancier in te schakelen voor bijvoorbeeld het verrichten van ambtshandelingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels, het voeren van gerechtelijke procedures en/of het leveren van informatie. De opdrachtgever is gehouden om de kosten die hier uit voortvloeien, te vergoeden.

Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 13
Door het verstrekken van een opdracht verklaart de opdrachtgever bevoegd te zijn tot het aangaan van een overeenkomst met EKO Incasso.

Artikel 14
De opdrachtgever stelt EKO Incasso direct in kennis als hij/zij in een lopende zaak een betaling ontvangt, een creditnota verstrekt, goederen retour ontvangt of andere omstandigheden die een verandering van de opdracht tot gevolg kan hebben, zich voordoen.
De opdrachtgever draagt alle dat voor de incasso-opdracht noodzakelijk is over aan EKO Incasso.
Als de opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in sub a, heeft EKO Incasso het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Voor zover dit extra werkzaamheden en/of kosten met zich brengt, komt dit voor rekening voor de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de schade en/of kosten die die het gevolg zijn van werkzaamheden die EKO Incasso heeft verricht volgens de door opdrachtgever versterkte informatie, die later onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

Artikel 15
De opdrachtgever is verplicht om alle voor een incasso-opdracht door EKO Incasso aan de opdrachtgever verstrekte informatie geheim te houden en niet bekend te maken aan derden.

Artikel 16
Na het verstrekken van een incasso-opdracht door opdrachtgever aan EKO Incasso, zal de opdrachtgever zelf geen incasso- en/of gerechtelijke handelingen meer verrichten voor de overgedragen vordering.

Tarieven

Artikel 17
Er worden voor dossiers geen kosten in rekening gebracht indien de vordering niet is verhaald bij de debiteur. Er wordt gehandeld op een no-cure-no-pay basis.
De tarieven zoals vermeld in de volgende artikelen worden slechts na opdracht in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 18
Onder ‘’geïncasseerd bedrag’’ wordt verstaan:
het bedrag dat na het verstrekken van de opdracht aan EKO Incasso door of names debiteur wordt voldaan, waarbij het niet van belang is of de betaling aan EKO Incasso, rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde wordt voldaan. Ook betaling in natura en andere in plaats van het bedrag komende prestaties worden las geïncasseerd bedrag aangemerkt.

Artikel 19
In alle zaken waarin EKO Incasso een dossier dient aan te leggen en gegevens in haar administratie dient te verwerkten, brengt EKO Incasso een basisvergoeding van € 40,00 in rekening. Als de opdrachtgever volgens de algemene voorwaarden een hoger bedrag verschuldigd is, vervalt de basisvergoeding. Als de opdrachtgever in dat geval een lager bedrag verschuldigd is, wordt ten minste de basisvergoeding in rekening gebracht.

Artikel 20
Voor alle werkzaamheden die tijdens een dossier worden verricht, brengt EKO Incasso 15 procent van het geïncasseerde bedrag, of het tarief volgens het per 1 juli 2012 geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, in rekening bij de opdrachtgever.

Artikel 21
Als de opdrachtgever de opdracht intrekt, brengt EKO Incasso ten minste de basisvergoeding als bedoeld in artikel 18 in rekening bij de opdrachtgever. Als er werkzaamheden zijn verricht tegenover debiteur(en), heeft EKO Incasso het recht om de vergoeding te berekenen volgens artikel 20 en uit te gaan van volledige betaling van de vordering van de opdrachtgever.

Artikel 22
Voor de volgende informatie en werkzaamheden brengt EKO Incasso bij de opdrachtgever in rekening:
informatie GBA(uitreksel basisregistratie personen) € 7,00
informatie handelsregister(KvK) € 7,00
informatie Kadaster € 7,00
informatie RDW € 7,00
aanvraag LIVS € 7,00
annuleringskosten € 150,00

Artikel 23
EKO Incasso tracht conform de wettelijke bepalingen van de Wet Incasso Kosten alle kosten bij de debiteur te verhalen. Kosten die niet bij de debiteur in rekening kunnen worden gebracht, worden voor zover dezen niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 24
EKO Incasso kan met opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van de diensten en de daarbij behorende tarieven. Afspraken die al gemaakt zijnen schriftelijk zijn vastgelegd, worden gehandhaafd.

Aansprakelijkheid EKO Incasso

Artikel 25
EKO Incasso heeft een inspanningsverplichting bij het uitvoeren van haar diensten.
De diensten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd. EKO Incasso geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook daadwerkelijk zal worden behaald. EKO Incasso is nooit aansprakelijk voor een incassoresultaat. De opgedragen werkzaamheden gebeuren volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Het accepteren en daadwerkelijk behandeling nemen van opdrachten gebeurt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid van EKO Incasso. De opdrachtgever vrijwaart EKO Incasso en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever in behandeling nemen van opdrachten.

Betaling

Artikel 26
Betaling van alle door EKO Incasso gefactureerde bedragen dient zonder aftrek of verrekking te gebeuren binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 27
Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen treedt de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft EKO Incasso het recht om vanaf de vervaldag, totdat de vordering volledig is betaald, rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag.
Daarnaast wordt de opdrachtgever, zodra hij/zij in verzuim is, 15 procent incassokosten (exclusief btw) verschuldigd, die worden berekend over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 (exclusief btw). Als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten” van toepassing.

Artikel 28
De opdrachtgever kan alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door EKO Incasso te zijn ontvangen om in behandeling genomen te worden. De opdrachtgever heeft alsnog de verplichting de factuur op tijd en volledig te betalen.
Overeenkomsten

Artikel 29
Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
Partijen mogen de overeenkomst na één jaar schriftelijk beëindigen, met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
EKO Incasso is ook na beëindiging van overeenkomst gerechtigd om de opgedragen werkzaamheden volgend de bepalingen van de algemene voorwaarden uit te voeren totdat deze volledig zijn voldaan.
EKO Incasso is gerechtigd om iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, als de opdrachtgever in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met EKO Incasso gesloten overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet nakomt.

Slotbepalingen

Artikel 30
EKO Incasso heeft het recht om de tarieven jaarlijks te wijzigen.

Artikel 31
Alle tarieven en bedragen die genoemd zijn in de algemene voorwaarden zijn exclusief de daarover verschuldigd omzetbelasting(btw).

Artikel 32
Op alle geschillen tussen EKO Incasso en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 33
De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen EKO Incasso en de opdrachtgever.